Informacja dodatkowa o pozycji sprawozdania grupy kapitałowej

W informacji dodatkowej dotyczącej poszczególnych pozycji sprawozdania grupy kapitałowej należy przedstawić informacje o:

– 1) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

– a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

– b) procentowym udziale,

– c) częściach wspólnie posiadanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych,

– d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu rzeczowych składników aktywów trwałych,

– e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

– f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,

– g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

– 2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,

– 3) pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,

– 4) transakcjach:

– a) z członkami zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń oraz osobami pozostającymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym,

– b) z jednostkami, w których udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami są osoby wymienione pod lit. a), jeżeli dysponują one, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 33% wszystkich praw głosu na zgromadzeniu wspólników (wspólnym zgromadzeniu akcjonariuszy),

– 5) transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Informacja dodatkowa o pozycji sprawozdania grupy kapitałowej część 2

– W informacji dodatkowej należy ponadto przedstawić:

– a) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat,

– b) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

– c) informacje o zobowiązaniach warunkowych (wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem ich rodzaju, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe),

– d) informacje o zobowiązaniach kapitałowych,

– e) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń, a także o pożyczkach udzielonych tym osobom,

– f) informacje o transakcjach z członkami zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń oraz osobami pozostającymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym,

– g) informacje o transakcjach z jednostkami których udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami są osoby wymienione pod lit. f), jeżeli dysponują one bezpośrednio i pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 33% wszystkich praw głosu na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy),

– h) informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo.

Informacja dodatkowa powinna zapewniać porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za rok obrotowy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. Informacje finansowe powinny być przedstawione z zachowaniem porządku wyznaczonego numeracją rzymską, stosownie do kolejności prezentacji według poszczególnych części sprawozdania finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje nie wynikające lub nie związane w sposób bezpośredni z wymienionymi wyżej sprawozdaniami, powinny być przedstawione w części końcowej informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>