Informację na temat zapewnienia porównywalności danych

Informację na temat zapewnienia porównywalności danych, sposobie jej zapewnienia, a także o zastosowanych od niej ewentualnych odstępstwach (możliwych w wyżej wskazanych przypadkach) wraz z uzasadnieniem, należy zamieścić w informacji dodatkowej („komentarzu”) w raportach kwartalnych oraz w informacji dodatkowej, w półrocznych i rocznych sprawozdaniach finansowych, również skonsolidowanych, przy czym, sporządzając kolejne raporty okresowe za okresy roku obrotowego, w którym wdrażane są nowe zasady rachunkowości (raporty półroczne, roczne także skonsolidowane), należy rozważyć czy przyjęte kryterium odstępstwa od obowiązku zapewnia porównywalność danych porównawczych poprzez ich przekształcenie nadal może mieć zastosowanie.

Emitenci winni przedstawić w sprawozdaniach finansowych / skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zawartych w raportach półrocznych i rocznych, również inne, niż wskazane literalnie w przepisie informacje, mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian (np. § 18 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia o prospekcie). Dotyczy to również informacji na przykład o:

– odszkodowaniach lub innych płatnościach, związanych z zaprzestaniem pełnienia funkcji w organie zarządzającym lub nadzorującym na skutek, na przykład: odwołania, złożenia rezygnacji, rozwiązania umowy, itp. – kwotach zarówno należnych, jak i wypłaconych, gdy osoba nie jest już osobą zarządzającą lub nadzorującą

– płatnościach otrzymywanych przez byłych członków organów zarządzających lub nadzorujących, w ramach szeroko rozumianych umów o zakazie konkurencji

– opcji menedżerskich.

Informacja o części rynku ubezpieczeniowego objętej obrotem publicznym

Konieczność zamieszczenia informacji występuje zarówno w przypadku faktu istnienia rozwiązań umownych o takim charakterze, jak i w przypadku gdy świadczenia te są należne lub wypłacone.

W pierwszej połowie bieżącego roku w obrocie publicznym znajdują się akcje trzech zakładów ubezpieczeń: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA Towarzystwa Ubezpieczeniowego COMPENSA SA Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA SA – prowadzące działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Udział Towarzystw notowanych na giełdzie w przypisie składki brutto uzyskanej przez zakłady ubezpieczeń działu II w 2001 r. (13,1 mld zł) wyniósł 14,6% (w roku 2000 – 13,8%).

Sytuacja ta ulegnie radykalnej zmianie po wprowadzeniu do obrotu publicznego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Łącznie z PZU zakłady ubezpieczeń dopuszczone do obrotu publicznego obejmowałyby przeszło 70% rynku ubezpieczeń majątkowych.

Zgodnie z § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych raport kwartalny zawiera co najmniej bilans, techniczny rachunek ubezpieczeń, ogólny rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie określonym w rozporządzeniu o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, a także rozliczeniem podatku odroczonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>