Należności

W sprawozdaniu ubezpieczycieli należności wykazywane są w podziale na |odzaje działalności, a mianowicie: ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja bierna i czynna, pozostała działalność, w tym komisaryczna, fraz w podziale na: należności od jednostek powiązanych, należności od pozostałych jednostek.

Należy zwrócić uwagę, że należności z tytułu regresów powinny być wyka- ywane w pozycji D. I. 3 aktywów, a w pozycji D. III. 2 aktywów należy odrębnie wykazać należności powstałe z tytułu czynności komisarza awaryjnego.

Czynności komisarza awaryjnego są wykonywane zgodnie z umowami | zakładami ubezpieczeń (krajowymi i zagranicznymi), na podstawie których umów ubezpieczyciel dokonuje czynności ubezpieczeniowych (zgodnie lart. la ust. 3 pkt 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Salda należności z tytułu koasekuracji ujmuje się łącznie z należnościami z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, wykazując je odrębnie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

– 1.1.3. Rzeczowe składniki aktywów – pozycja E. I aktywów

Pozycja ta w porównaniu do stanu sprzed 1 stycznia 2002 r. wykazuje najbardziej znaczące zmiany. Oprócz dotychczas wykazywanych wartości środków trwałych, należy w niej wykazać grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle wykorzystywane na użytek własny zakładu ubezpieczę ' oraz nakłady na środki trwałe w budowie planowane (w części lub w całości do użytku własnego.

– 1.1.4. Środki pieniężne – pozycja E. II aktywów

Rozliczenia międzyokresowe

W pozycji tej ujmuje się również weksle, czeki obce, środki pieniężn w drodze, oznaczające środki pomiędzy kasą a własnym rachunkiem bankowy lub pomiędzy dwoma własnymi rachunkami bankowymi, czeki obce przekazań do realizacji przez bank lub weksle.

– 1.1.5. Pozostałe składniki aktywów – pozycja E. III aktywów

W pozycji tej wykazuje się również materiały oraz rzeczowe pozostałość po likwidacji szkód, w tym przejęte samochody, części a także przedmioty sta nowiące zabezpieczenie udzielonych gwarancji.

Ze względu na specyfikę zagadnienia „odzysków ubezpieczeniowych” ni powinno być ono pominięte przez biegłego rewidenta podczas badania spr< wozdania finansowego.

– 1.1.6. Rozliczenia międzyokresowe

– 1.1.6.1. Aktywowane koszty akwizycji – pozycja F. II aktywów

Jest to pozycja na którą, w kontekście zmian przepisów, należy zwróć” szczególną uwagę. Jak opisano to w podrozdz. 2.4.3.1. tytuł ten pojawił się jak konsekwencja zmiany sposobu liczenia rezerwy składki. Aktywowane kosz akwizycji dotyczą części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze.

W pozycji tej należy również wykazać aktywowane koszty prowizji reas kuracyjnych.

– 1.1.6.2. Zarachowane odsetki i czynsze – pozycja F. III aktywów

W pozycji tej ujmuje się odsetki i czynsze naliczone na dzień sprawozda czy, które nie są wymagalne na dzień bilansowy. Wartość wykazywana w t pozycji może być istotna przy znaczących lokatach terminowych w instytucja kredytowych i pożyczkach.

– 1.1.7. Kapitały własne – kapitał podstawowy pozycja A. 1 pasywów – wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>