Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – kontynuacja

Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mogą być wyłącznie następujące aktywa znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

– 1) lokaty wymienione w rozdziale II podrozdz. 2.3.1,

– 2) należności od reasekuratorów zabezpieczone gwarancjami banku lub innej instytucji finansowej,

– 3) należności depozytowe od cedentów i należności od cedentów, których okres spłaty nie jest dłuższy niż 3 miesiące,

– 4) należności od ubezpieczających wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, których okres spłaty nie jest dłuższy niż 3 miesiące,

– 5) należności od pośredników ubezpieczeniowych wynikające z zawartych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, których okres spłaty nie jest dłuższy niż 3 miesiące,

– 6) należności od budżetu,

– 7) środki trwałe inne niż nieruchomości, jeżeli dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych ustalonych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

– 8) środki pieniężne,

– 9) zarachowane czynsze i odsetki,

– 10) nie rozliczone koszty akwizycji w zakresie zgodnym z ustaleniem wartości rezerw techni czn o-ubezp ie czeniowych.

Organ nadzoru może, na wniosek zakładu ubezpieczeń, udzielić czasowego zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów innych niż wyżej wymienione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>