Reformy bankowości

W obu wymienionych na wstępie ustawach bankowych wykorzystano niektóre wzory zachodnioeuropejskie, utrzymując przejściowo istniejące dotychczas rozwiązania. W kolejnych nowelizacjach prawa bankowego kontynuowano reformę bankowości, przystosowując je do rozwiązań przyjętych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG), stosownie do jej dyrektyw i wytycznych dla banków. Także prezes NBP w swoich zarządzeniach wprowadzał przepisy zbliżające formy działania polskich banków do standardów EWG. Przykładem jest bankowy plan kont {zob. s. 31), czy przepisy dotyczące „prania pieniędzy” (zob. s. 71). Przygotowana wersja nowego prawa bankowego zbliża polskie ustawodawstwo do obowiązującego w EWG i zapewnia, że nie będą występować między nimi sprzeczności. Także pracownicy polskich banków poznają w bezpośrednich kontaktach nowe formy usług bankowych, co łącznie z przekształcaniem prawa bankowego zbliża nas do wymogów jednolitej bankowości europejskiej8.

– 8 Por. J.K. Solarz: Dostosowanie banków do standardów europejskich. „Zarządzanie i bankowość”, Sp. z o.o. Warszawa 1993. Pytania kontrolne:

– 1. Omówić podstawowe zasady organizacji rozliczeń pieniężnych w Polsce. Zob. s. 8-12.

– 2. Jakie korzyści przynosi uczestniczenie w obrocie bezgotówkowym? Zob. s. 8.

– 3. Wyjaśnić wpływ przyczyn pierwotnych i wtórnych na powstawanie zatorów płatniczych. Zob. s. 14.

– 4. Na czym będzie polegać denominacja złotego i jakie będą jej skutki? Zob. s. 16.

– 5. Jakie normy prawne regulują stosunki klienta z bankiem? Zob. s. 19. bankowego obowiązany jest zgłosić bankowi niezgodność salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowiązany jest zawiadamiać bank o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub siedziby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>