Rodzaje i tryb rozrachunku

Do oddziałów operacyjnych banków wpływają dyspozycje płatnicze klientów w postaci poleceń przelewu, czeków itp. Wykonanie tych dyspozycji przez oddział operacyjny banku wymaga przeprowadzenia odpowiednich rozliczeń pieniężnych. Przeważnie polegają one na obciążeniu rachunku bankowego zleceniodawcy i uznaniu rachunku bankowego beneficjenta (wierzyciela). Najprostszy przebieg ma operacja rozliczeniowa, gdy zleceniodawca (dłużnik) i beneficjent (wierzyciel) rozliczenia mają swoje rachunki (konta) w tym samym oddziale operacyjnym. Podobnie prosta jest operacja podjęcia gotówki za pomocą czeku realizowanego w banku będącym jego trasatem. Ale rozliczenie może dotyczyć klientów mających rachunki w różnych oddziałach operacyjnych tego samego banku. Zachodzi wówczas potrzeba przeprowadzenia rozrachunków między tymi oddziałami, które odpowiednio zaksięgują daną dyspozycję płatniczą klienta, obciążając rachunek zleceniodawcy w jednym oddziale i uznając rachunek beneficjenta w drugim oddziale tego samego banku. Przepływy środków pieniężnych pomiędzy oddziałami operacyjnymi tego samego banku nazywane są rozrachunkami międzyoddziałowymi. Gdy dyspozycje płatnicze dotyczą klientów mających rachunki w oddziałach operacyjnych różnych banków, wymaga to przeprowadzenia rozrachunków międzybankowych. W rozrachunkach międzyoddziałowych i międzybankowych biorą udział dwa oddziały operacyjne:

– oddział A, który rozpoczyna rozliczenie i dokonuje księgowań pierwotnych, a następnie dokumenty rozliczenio- we przesyła do oddziału właściwego dta dokonania księgowań wtórnych

– oddział B, który dokonuje księgowań wtórnych, wyrównujących przeprowadzone rozliczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>