Wypłaty z rachunku Wpływy na rachunek część 2

Wśród dyspozycji udzielanych bankowi można rozróżnić dyspozycje gotówkowe i bezgotówkowe. Dyspozycją gotówkową może być wpłata lub polecenie wypłaty. Dyspozycje bezgotówkowe mogą być uznaniowe (wpływy na rachunek) lub obciążeniowe (wypłaty bezgotówkowe). Do najważniejszych dokumentów używanych obecnie w operacjach bankowych należą: czeki gotówkowe, czeki rozliczeniowe, polecenia przelewu, noty memoriałowe, zbiorcze dowody uznaniowe oraz obciążeniowe itp. Noty memoriałowe są wewnętrznymi dokumentami bankowymi, wystawianymi przez pracowników banku na podstawie różnych dyspozycji klientów i własnych decyzji. Wszelkie zbiorcze dowody służą uproszczeniu pracy, gdyż – obejmując większą liczbę dokumentów – pozwalają na jednorazowe księgowanie zamiast wielu poszczególnych księgowań,

Zatory płatnicze (zob. rozdz. 1.1.1) występujące w stosunkach rozliczeniowych utrudniają zarówno przedsiębiorstwom jak i bankom dysponowanie rachunkiem bankowym i podważają terminowość rozliczeń. Często właściciele rachunków ustalają pierwszeństwo zapłaty dla niektórych rodzajów zobowiązań, a ponadto z braku środków często zdarza się częściowa realizacja dyspozycji. Wywołuje to opóźnienie płatności i tworzy zaległości w rozliczeniach, co od strony techniczno-organizacyjnej nie sprzyja utrzymaniu porządku i precyzji niezbędnych w rozliczeniach pieniężnych. Natomiast banki są zobowiązane prawem bankowym do realizowania zleceń płatniczych klientów bez zbędnej zwłoki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>