Bankowe dyskonto weksli część 2

Banki przyjmują do dyskonta weksle pochodzące z dokonanych transakcji gospodarczych, jeśli termin ich zapłaty przypada (zazwyczaj) nie Wcześniej niż po 15 dniach od daty ich złożenia w banku i nie później niż do 3 miesięcy.

Podawcą weksli może być każda jednostka gospodarcza, niezależnie od formy własności i umiejscowienia siedziby oraz rachunku bankowego. Weksle składane do dyskonta powinny być podpisane przez co najmniej dwa odpowiedzialne podmioty gospodarcze-wystawcę, akceptanta, poręczyciela lub indosanta, z terminem płatności w oznaczonym dniu i płatne w oddziałach banku, w których dłużnicy mają rachunki. Weksle trasowane powinny być opatrzone bezwarunkowym akceptem trasata, obejmującym całą sumę wekslową, bez wzmianek w tekście (lub indosach) ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania wierzytelności, a także bez poprawek i skreśleń. Weksle powinny mieć skasowaną opłatę skarbową we właściwej wysokości i być opatrzone indosem otwartym (in blanco) na rzecz banku (zob. rozdz. 4.1).

Bank ocenia dyskontowane weksle pod względem formalnym (zgodności z prawem wekslowym) i merytorycznym. Ocena merytoryczna polega na ustaleniu stopnia ryzyka, czy weksel będzie wykupiony w terminie. Obejmuje ona nie tylko ocenę zdolności kredytowej trasanta i trasata, ale także wszystkich innych osób podpisanych na wekslu, co oczywiście wzmacnia prawdopodobieństwo wykupienia weksla. Proces oceny weksli jest równocześnie formą ich selekcjonowania przez banki, bo każdy bank stara się zminimalizować ryzyko. W ten sposób niewypłacalne jednostki gospodarcze są eliminowane z dostępu do kredytu dyskontowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>