Pasywa

– A. Kapitał własny

– I. Kapitał podstawowy

– II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

– III. Akcje własne (wielkość ujemna)

– IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

– V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI, Pozostałe kapitały rezerwowe

– VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

– VIII. Zysk (strata) netto

– B. Zobowiązania podporządkowane

– C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

– I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego

– II. Rezerwa ubezpieczeń na życie

– III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

– IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

– V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

– VI. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

– VII. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

– D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)

– I, Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego

– II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie

– III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

– IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych

– V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

– VI. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

– F. Pozostałe rezerwy

– I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników

– II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– III. Inne rezerwy

– G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

– H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

– I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

– 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym:

– 1.1. wobec jednostek powiązanych

– 1.2. wobec pozostałych jednostek

– 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym:

– 2.1. wobecjednostek powiązanych

– 2.2. wobec pozostałych jednostek

– 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym:

– 3.1. wobec jednostek powiązanych

– 3.2. wobec pozostałych jednostek

– II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym:

– 1. wobec jednostek powiązanych

– 2. wobec pozostałych jednostek

– III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek, w tym:

– 1. Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń

– 2. Pozostałe

– IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

– V. Inne zobowiązania

– 1. Zobowiązania wobec budżetu

– 2. Pozostałe zobowiązania

– 2.1. wobec jednostek powiązanych

– 2.2. wobec pozostałych jednostek

– VI. Fundusze specjalne

– I. Rozliczenia międzyokresowe

– 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

– 2. Ujemna wartość firmy

– 3. Przychody przyszłych okresów

– Pasywa razem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>