TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

– I. Składki

– 1. Składki przypisane brutto

– 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto

– 3. Zmiana stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto

– 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek

– II. Przychody z lokat

– 1. Przychody z lokat w nieruchomości

– 2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych

– 2.1. z udziałów lub akcji

– 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

– 2.3. z pozostałych lokat

– 3. Przychody z innych lokat finansowych

– 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

– 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

– 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

– 3.4. z pozostałych lokat

– 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

– 5. Wynik dodatni z realizacji lokat

– III. Niezrealizowane zyski z lokat

– IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

– V. Odszkodowania i świadczenia

– 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym

– 1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

– 1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

– 2. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

– 2.1, Rezerwy brutto

– 2.2. Udział reasekuratorów

– VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

– 1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym

– 1.1. rezerw brutto

– 1.2. na udziale reasekuratorów

– 2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

– 2.1. rezerw brutto

– 2.2. na udziale reasekuratorów

– 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym

– 3.1. rezerw brutto

– 3.2. na udziale reasekuratorów

– VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym

– VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej

– 1. Koszty akwizycji

– 1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

– 2. Koszty administracyjne

– 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach

– IX. Koszty działalności lokacyjnej

– 1. Koszty utrzymania nieruchomości

– 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

– 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

– 4. Wynik ujemny z realizacji lokat

– X. Niezrealizowane straty na lokatach

– XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

– XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat

– XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>