Category O biznesie

Program OCR konwertuje pliki i pomaga

Program OCR pomaga klientom, pozwala przekształcać pliki z róznych formatów, jest ważny, ma sens i cel...

Więcej

Porównywarka oc i ac pomaga klientom

Ubezpieczenia są ważne. Warto zakupić oc i ac. To pierwsze jest obowiązkowe w przypadku auta. To drugie bynajmniej obowiązkowe nie jest...

Więcej

PIT 36 jest ważny

PIT 36 jest ważny, pozwala rozliczyć wszelkie rachunki roczne. Ludzie zarabiają, płacą podatki, a rocznie muszą rozliczać pity...

Więcej

Ofert pracy jest moc, czyli oferty pracy w iOlsztynie

Obecnie mamy rynek pracownika. Jest wiele ciekawych rozwiązań, ale najlepsze są na pewno prace w dowolnym wymiarze etatu. Taka praca jest niczym skarb...

Więcej

Aktualności podatkowe trzeba znać

Aktualności podatkowe publikowane są w internecie, w pismach i innych źródłach. Są to bardzo ciekawe rzeczy...

Więcej

Biuro rachunkowe w Katowicach jest ważne

Biuro rachunkowe w Katowicach jest bardzo ważne, działa solidnie, rzetelnie i bezpiecznie...

Więcej

W ramach kosztów akwizycji

– wartość kosztów akwizycji poniesionych w okresie sprawozdawczym, w tym wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich,

Więcej

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej…

Zgodnie z art. 11 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpie- zeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki kcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Więcej

Wycena lokat

Ustawa o rachunkowości do tematu lokat przez zakłady ubezpieczeń odnosi się w zapisie art. 28 ust. 9 i 10, wskazując na zróżnicowanie zasad wyceny dla zakładów prowadzących działalność ubezpieczeń na życie lub ubezpieczenia majątkowe.

Więcej

Wymagania dotyczące dokumentów źródłowych

Rejestry należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie wartości nabycia jednostek uczestnictwa przydzielonych każdemu ubezpieczonemu, wartości bieżącej tychże jednostek oraz wartości jednostek, po której są one umarzane.

Więcej

Wymogi dotyczące ewidencji lokat część 2

– 2. Do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności można zaliczyć także nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (cali), które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że jednostka – pomimo posiadania opcji sprzedaży – zamierza i może utrzymać instrument do terminu wymagalności, a w przypadku opcji kupna związanej z instrumentem kwoty otrzymane od emitenta we wcześniejszym terminie nie będą istotnie odbiegały od wartości tego instrumentu wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Więcej

Wymogi dotyczące ewidencji lokat część 3

– 4. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo w okresie dwóch poprzednich lat obrotowych aktywa finansowe uznane za utrzymywane do terminu wymagalności zostały zbyte, wydane w zamian za inne aktywa, wykonana została opcja sprzedaży lub przekwalifikowano takie aktywa do innej kategorii, to transakcję taką uznaje się za naruszającą warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Od dnia wykonania takiej transakcji jednostka nie może nabywanych aktywów zaliczać do tej kategorii instrumentów finansowych przez okres pozostały do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez dwa następne łata obrotowe. Ponadto w dniu wykonania takiej transakcji jednostka jest zobowiązana przekwalifikować wszystkie instrumenty finansowe pozostałe w tym portfelu do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Więcej