Category O biznesie

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych

W raportach kwartalnych, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, znacznej zmianie uległ zakres informacji dodatkowej („komentarza”), o której mowa w § 61 ust. 4. Zgodnie ze zdaniem wstępnym informacja dodatkowa przedstawia informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie nowe elementy jak:

Więcej

Metody konsolidacji

Zgodnie z § 51 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dane jednostki zależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

Więcej