Category O biznesie

Zasady tworzenia rezerw

Na ekspozycje kredytowe tworzone są w ciężar kosztów rezerwy celowe. Podstawą naliczenia rezerwy celowej jest nieopłacona kwota należności głównej (pożyczonego kapitału) lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego. Może być ona jednak pomniejszona o wartość zabezpieczeń prawnych7 ustanowionych dla danej należności, z wyjątkiem należności normalnych od osób prywatnych z tytułu udzielonych im kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. Na tak ustaloną wartość należności lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego tworzone są rezerwy:

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości część 3

Jeżeli wyceniane papiery wartościowe nie spełniają ww. warunków, ale spełniają je inne papiery wartościowe tożsame w prawach z wycenianymi papierami wartościowymi, to wyceniane papiery wartościowe mogą być I traktowane tak, jakby byiy papierami wartościowymi spełniającymi te[ warunki.

Więcej

Wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W przypadku nabycia przez zakład ubezpieczeń dłużnych papierów wartościowych z naliczonymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartości skumulowanych odsetek ujmuje się odrębnie. Ponadto, ze względu na:

Więcej

ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKU

Działalność wykonywana przez bank podlega regulacjom o różnym charakterze. Najważniejszymi aktami prawnymi są:

– 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1,

Więcej

Informacje dodatkowe do technicznego rachunku ubezpieczeń

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie wartość składek przypisanych brutto w okresie sprawozdawczym w podziale na ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie, ze wskazaniem:

Więcej

Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń polega na symetrycznym ujmowaniu wpływu zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej na wynik finansowy. Stosowanie jej polega na równoważeniu wyników uzyskiwanych na skutek zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej lub zmian przepływów środków pieniężnych wynikających z instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej.

Więcej

Zakres sprawozdawczości banku

Sprawozdawczość w banku jest usystematyzowanym zbiorem wybranych informacji odnoszących się do określonego zagadnienia. Sprawozdawczość finansowa tworzona przez rachunkowość, wynikająca z przeszłej i obecnej działalności banku odnosi się do sytuacji finansowej i wyników działalności banku.

Więcej

Wpłaty na koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

Do ustalenia wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w roku 2002 przyjmuje się, iż rok rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2002 r. (§ 6 rozporządzenia).

Więcej

Raporty półroczne i roczne – kontynuacja

Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wprowadzono wymóg przedstawiania informacji w zakresie sprawozdawczości według schematów branżowych i geograficznych, który wchodzi w życie począwszy od I półrocza roku obrotowego 2003. Wymóg ten jest opracowany w oparciu o MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”, W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wykazać, który podział segmentu (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający.

Więcej

Zabezpieczenia przyjęte od pośredników ubezpieczeniowych

W pozycji „przychody przyszłych okresów” wykazuje się wartość otrzym nych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, który wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, w szczególn ści otrzymanych prowizji reasekuracyjnych (z tytułu reasekuracji biernej)

Więcej

Bezpośrednia obsługa rozliczeń pieniężnych

Wśród wszystkich banków jedynie PKO BP dysponuje rozbudowaną i działającą kompleksowo siecią terenową, zapewniającą sprawną obsługę rozliczeń. W pewnej mierze cechy te można przypisać BGŻ, ponieważ sieć banków spółdzielczych chociaż działa samodzielnie, jest połączona z nim wspólną siecią rozliczeniową. Natomiast oddziały operacyjne powstających państwowych banków kredytowych były skoncentrowane w określonych regionach. Ostatnio nastąpiła pewna poprawa sytuacji, dzięki uruchomieniu nowych oddziałów tych banków w innych regionach.

Więcej

Bilans

Bilans to element sprawozdania, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości107 wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości.

Więcej