Category O biznesie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia)

– A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

– I. Wpływy

– 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

Więcej

Klasyfikacja papierów wartościowych – ciąg dalszy

Dz.U. Nr 118, poz. 754. w okresie pozostałym do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez 2 następne lata obrotowe z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedaż taka nastąpiła:

Więcej

Wycena składników majątkowych w banku

– Wyceny składników majątkowych w banku dokonuje się:

– a) w momencie nabycia, powstania (czyli początkowego ujęcia),

Więcej

NOWE I ZMIENIONE DEFINICJE W RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na podstawie delegacji zawartej w art. 28 ust. 10 oraz art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Więcej

Kontrola poprawności rozliczenia zmian

Jeżeli zakład przyjął nowe zasady rachunkowości w odniesieniu do już posiadanych aktywów (np. przyjętych w leasing finansowy środków trwałych) to skutki zmian wynikające z ich zastosowania wprowadza do ksiąg rachunkowych roku 2002, pod datą 1.01.2002, jako pierwszą operację tego roku.

Więcej

Rodzaje opinii wydawanych przez biegłych rewidentów

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem ministerstwa właściwego do spraw instytucji finansowych przez zakład ubezpieczeń i reasekuracji albo zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Więcej

Zasadnicze zmiany tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

W rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości (§ 42) uregulowane zostało zagadnienie stosowania – przy liczeniu rezerw metodami aktuarialnymi – metody Zillmera. Metoda ta może być stosowana do wszystkich tych umów ubezpieczeń na życie dla których możliwe jest wyliczenie rezerwy matematycznej przy użyciu składki netto, za wyjątkiem umów ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci oraz wszystkich umów ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych.

Więcej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Wprowadzony do ustawy o rachunkowości nowy art. 34a – określający obowiązek ustalania na dzień bilansowy stopnia zaawansowania usługi, która jest realizowana w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, rozliczenia na wynik przychodów i kosztów proporcjonalnie do stopnia jej realizacji oraz odnoszenia na wynik finansowy jednostki przewidywanych strat – w zakładach ubezpieczeń był praktycznie realizowany przed wprowadzeniem tej regulacji.

Więcej

ZASADY WYCENY – ROZWINIĘCIE

– 7) certyfikaty inwestycyjne długoterminowe – wartość godziwa – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel posiada lokaty dewizowe w różnych bankach, to – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów – należy stosować kursy banku, który został wskazany jako miejsce prowadzenia podstawowego rachunku bankowego.

Więcej

Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń

– reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,

Więcej

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych

W raportach kwartalnych, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, znacznej zmianie uległ zakres informacji dodatkowej („komentarza”), o której mowa w § 61 ust. 4. Zgodnie ze zdaniem wstępnym informacja dodatkowa przedstawia informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie nowe elementy jak:

Więcej