Category O biznesie

Wymogi dotyczące ewidencji lokat część 3

– 4. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo w okresie dwóch poprzednich lat obrotowych aktywa finansowe uznane za utrzymywane do terminu wymagalności zostały zbyte, wydane w zamian za inne aktywa, wykonana została opcja sprzedaży lub przekwalifikowano takie aktywa do innej kategorii, to transakcję taką uznaje się za naruszającą warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Od dnia wykonania takiej transakcji jednostka nie może nabywanych aktywów zaliczać do tej kategorii instrumentów finansowych przez okres pozostały do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez dwa następne łata obrotowe. Ponadto w dniu wykonania takiej transakcji jednostka jest zobowiązana przekwalifikować wszystkie instrumenty finansowe pozostałe w tym portfelu do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Więcej

Zalecenia przy ustalaniu środków włsnych

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie kilku grup ubezpieczeń, jest równa najwyższemu z minimalnych kapitałów gwarancyjnych określonych dla tych grup.

Więcej

Zapisy księgowe

Zapisy (dowody) księgowe powinny być podpisane przynajmniej przez jedną osobę uprawnioną do tych czynności, a pod koniec dnia – przez uprawnioną osobę kontrolującą. Dowody księgowe powinny być przechowywane w formie plików odpowiadających poszczególnym dniom. Dopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji w postaci mikrofilmów, pod warunkiem, że będą one poświadczone uprawnionym podpisem, a technika korzystania z nich zagwarantuje dostępność do wszystkich informacji. Szczególne zasady techniczne obowiązują dla dokumentacji zawartej w komputerach bankowych. Pytania kontrolne

Więcej

ZASADY WYCENY

W oparciu o ww. przepisy zakłady ubezpieczeń powinny stosować następujące zasady wyceny:

– 1) akcje notowane na giełdzie

– akcje krótkoterminowe – według wartości godziwej, za którą przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

Więcej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– Korekty błędów podstawowych

– II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

– 1...

Więcej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym, obejmujące informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określo...

Więcej

Podmiotami sektora finansowego są:

– 1) w przypadku rezydenta:

– a) bank centralny czyli NBP,

– b) pozostałe monetarne instytucje finansowe czyli takie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe’“1 oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek,

Więcej

Organizacja rozliczeń pieniężnych – kontynuacja

Rozliczenia pieniężne można rozpatrywać w ramach przytoczonego wyżej podziału operacji bankowych na czynne, bierne i pośredniczące. Rozliczenia z tytułu udzielania i spłaty kredytów wiążą się z operacjami czynnymi, a przyjmowanie wkładów i emitowanie pieniądza gotówkowego należy do operacji biernych. Do operacji pośredniczących zalicza się czynności wykonywane z polecenia i na rachunek klientów banku, a wśród nich organizowanie i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Banki wykonują także inne operacje i świadczą klientom różne usługi, które bezpośrednio nie wywołują potrzeby przeprowadzania rozliczeń (np. przyjmowanie na przechowanie depozytów rzeczowych, udostępnianie skrytek sejfowych czy udzielanie klientom porad i konsultacji).

Więcej

Organ nadzoru ubezpieczeniowego

Do nieruchomości klasyfikowanych jako lokaty zalicza się grunty własne, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki lub części budynków, budowle, lokale oraz inwestycje budowlane i zaliczki na ich poczet, a także prawa majątkowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, pod warunkiem, że aktywa te:

Więcej

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

– I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie

– II. Przychody z lokat

– 1. Przychody z lokat w nieruchomości

– 2...

Więcej

Ogólne zasady wyceny

Rachunkowość banku musi odzwierciedlać faktyczną sytuację. Oznacza to, że wszystkie składniki majątku i kapitału ujmowane w księgach rachunkowych oraz uzyskane przychody i poniesione koszty powinny zostać wycenione. Wycena oparta może być na różnych zasadach, zgodnych z prawem bilansowym. Przewiduje ono, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności. Wymaga to więc zastosowania zasad pomiaru wartości takich jak:

Więcej

Następny podsektor – opis

– Do podsektora tego zaliczamy:

– związki zawodowe,

– towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe,

– stowarzyszenia konsumentów,

Więcej