Category O biznesie

Metody tworzenia rezerwy

W przypadku reasekuracji czynnej zakłady ubezpieczeń tworzą rezerw na wyrównanie szkodowości odpowiednio dla klas rachunkowych.

Więcej

Metoda stworzona przez przyjęte zasady rachunkowości

– Uwzględniając przyjęte zasady rachunkowości należy określić metodę:

– 1) uznawania przychodów ze składek,

Więcej

Koszty i straty oraz przychody i zyski

Banki wykonując określone przepisami prawa czynności ponoszą określone koszty i uzyskują przychody. Pod pojęciem kosztów i strat rozumie się1:

Więcej

Klient i założenie konta w banku

Banki domagają się od klientów złożenia uwierzytelnionych odpisów lub fotokopii dokumentów określających osobowość prawną danej jednostki oraz pełnomocnictw występujących w jej imieniu osób. W przedsiębiorstwach państwowych będzie to wyciąg z rejestru lub akt erekcyjny, gdy nie podlega ono wpisowi do rejestru, a ponadto nominacje i pełnomocnictwa osób powołanych do dokonywania czynności prawnych. Spółdzielnie składają wyciąg z rejestru sądowego oraz statut spółdzielni. Organizacje społeczne legitymują się odpisem statutu, wyciągiem z rejestru stowarzyszeń i uchwałami upoważniającymi określone osoby do działań prawnych w imieniu organizacji. Dla osób fizycznych rachunki są otwierane na podstawie dowodu osobistego (zob. s. 98). Ponadto podmioty gospodarcze przedkładają bankowi zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub inny równoznaczny dokument i zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego-

Więcej

Klasyfikacja podmiotów – kontynuacja

– Do podsektora tego zaliczane są m.in.:

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

– przedsiębiorstwa leasingu finansowego,

Więcej

KLASYFIKACJA I WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

Bank jako jednostka gospodarcza posiada określone aktywa, przez które należy rozumieć zasoby majątkowe:

– kontrolowane przez niego,

Więcej

Instrumenty finansowe

Zakłady ubezpieczeń klasyfikowane jako jednostki prowadzące działalność finansową, dokonują lokat również w instrumenty finansowe. Część z nich w minionym okresie na podstawie indywidualnych decyzji Ministerstwa Finansów dokonywała wyceny tych instrumentów zgodnie z MSR. Regulacje artykułu 35a ustawy o rachunkowości, dotyczące obowiązku wprowadzania do ksiąg instrumentów finansowych i ogólnych zasad ich wyceny, zostały odmiennie określone dla zakładów ubezpieczeń przepisami § 16 i § 17 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Więcej

Informacje z zakresu zysków i strat

– 1) informacje o przychodach (w tym z tytułu prowizji) i kosztach prowadzenia przez bank działalności maklerskiej,

– 2) dane o odpisach amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisach z tytułu aktualizacji wartości majątku trwałego rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem podziału na grupy rodzajowe środków trwałych i rodzaje aktywów finansowych,

Więcej

Założenie spółki zoo, czyli łatwa sprawa

Założenie spółki z.o.o nie jest trudną sprawą. Taka spółka pozwala prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą. Na pewno warto założyć spółkę, powołać zarząd, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, dysponować pieniędzmi. Niejedna osoba chce prowadzić taką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Można jej powierzyć różnego rodzaju działania, prace różnej klasy, konieczne i nieodzowne. Na pewno klienci będą chętnie korzystać z usług tego rodzaju spółki.

Więcej

Informacje o zobowiązaniach kapitałowych

– 1) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat,

Więcej

Informacje dodatkowe do bilansu w odniesieniu do kapitałów własnych

W odniesieniu do rozliczeń międzyokresowych należy przedstawić czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów, jeżeli są istotne. W odniesieniu do kapitałów własnych należy wykazać w informacji dodatkowej:

Więcej

Informacja dodatkowa

II. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i start oraz informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku, w szczególności:

Więcej