Category O biznesie

Należności

W sprawozdaniu ubezpieczycieli należności wykazywane są w podziale na |odzaje działalności, a mianowicie: ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja bierna i czynna, pozostała działalność, w tym komisaryczna, fraz w podziale na: należności od jednostek powiązanych, należności od pozostałych jednostek.

Więcej

Ekonomiczna ocena weksla

Bank komercyjny może zatrzymać dyskontowany weksel we własnym „portfelu wekslowym” lub redyskontować go w NBP. Warunki redyskonta ustala odpowiedni regulamin NBP. Redyskonta dokonują oddziały okręgowe NBP, przyjmujące weksle zdyskontowane przez oddziały banków mające siedziby w ich okręgach bankowych. Redyskontując weksel oddział okręgowy NBP dokonuje następujących operacji i księgowań:

Więcej

Regulacje wydawane przez komisję Narodowej Komisji Bankowej

Wpływ na ujęcie określonych operacji w księgach rachunkowych ich prezentację w sprawozdaniach finansowych, oraz na działalność banku mają także regulacje wydawane przez Komisję Nadzoru Bankowego i Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Do takich regulacji należą:

Więcej

Podmioty sektora niefinansowego – ciąg dalszy

Ustawa z dnia 25 września 1991 r. O przedsiębiorstwach państwowych Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 z późniejszymi zmianami.

Więcej

Pełne opakowania banknotów

Pełne opakowania banknotów (po 100 i 1000 odcinków)17 są wypłacane bez przeliczania ich zawartości. Kasjer liczy tylko opakowania i pojedyncze banknoty oraz monety. Natomiast klient ma obowiązek przeliczenia przy odbiorze całości wypłaty (także wewnątrz opakowań). Jeżeli ze względów technicznych (duże wypłaty) jest to niemożliwe, klient ma prawo żądać delegowania pracownika banku, aby w jego obecności dokładnie sprawdzić otrzymaną gotówkę. W opra- ktyce klienci nie przeliczają zawartości pełnych opakowań (wiązek, paczek itp.), ponieważ mają całkowite zaufanie do swego banku. W nowoczesnych bankach czynności liczenia banknotów wykonują maszyny do liczenia i weryfikacji liczby

Więcej

Obsługa operacyjna jednostek gospodarczych

Z NBP wyodrębniono bezpośrednią obsługę operacyjną jednostek gospodarczych, tworząc 9 banków kredytowych (komercyjnych), będących obecnie jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Mają one charakter uniwersalny, co oznacza,że mogą wykonywać wszystkie czynności przewidziane prawem bankowym. W podobnym kierunku zmierza Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, chociaż nadal jest uważana przede wszystkim za bank ludności. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bank Rozwoju Eksportu S.A. specjalizują się w obsłudze obrotów zagranicznych, chociaż w pewnym zakresie prowadzą obsługę krajową. Operacje walutowo-dewizowe mogą być wykonywane także przez inne banki, którym przyznano uprawnienia dewizowe. Bank Gospodarki Żywnościowej specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego3. BGŻ tradycyjnie współpracuje z

Więcej

Czynności ubezpieczeniowe

Czynnościami ubezpieczeniowymi (według art. la ustawy o działalności ubezpieczeniowej) są:

– 1) zawieranie umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

Więcej

Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych

Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych, prezentowanych dla poszczególnych składników sprawozdań finansowych, poprzez ich przekształcenie, w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu wynika z przepisów, wydanego na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) – określonych odpowiednio dla poszczególnych rodzajów raportów okresowych w: § 61 ust. 2 i 7, § 62 ust. 2, § 63 ust. 2, § 64 ust. 2 oraz § 65 ust. 2. Wymienione przepisy wskazują na konieczność prezentacji przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów półrocznych i rocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych i rocznych) oraz w skróconym sprawozdaniu finansowym i skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych), danych porównywalnych za analogiczne okresy roku poprzedniego, sporządzonych w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za okresy bieżącego roku obrotowego, z uwzględnieniem dodatkowych okresów określonych w ww. przepisach dla bilansów.

Więcej

Karty płątnicze powiązane z rachunkami walutowymi

Każda wypłata dokonywana przy użyciu karty jest rejestrowana automatycznie, a zapis bankomatu stanowi podstawę do obciążania rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowego klienta. Wysokość wypłat bankomatów jest ograniczona. Ustala się umowny limit wypłat oraz okres (cykl), w którym obowiązuje ten limit, np. tydzień. Wypłatę do wysokości zgodnej z przyznanym limitem można podejmować w danym cyklu jednorazowo lub częściami. Każdorazowa wypłata pomniejsza możliwą do wypłaty kwotę w danym cyklu. Ma to na celu zapobieganie ewentualnym wypłatom nie znajdującym pokrycia na koncie. Przyznany limit nie daje jednak podstawy do wypłat powodujących przekroczenie salda konta. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za wypłaty dokonywane za pomocą karty, w szczególności za przekroczenie salda konta.

Więcej

Czynności bankowe

Bank jest jednostką posiadającą osobowość prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym2″.

Więcej

Aktywa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych część 2

– Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw mogą być wyłącznie następujące aktywa:

– 1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy i banki centralne oraz organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem lub których członkiem jest przynajmniej jedno z państw wyżej wymienionych pod warunkiem że będą spełniać poniższe warunki:

Więcej

Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej – dlaczego warto się o nie starać ? – działalność gospodarcza szczecin

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są na pewno jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia dla nowych przedsiębiorstw...

Więcej