Category O biznesie

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych część 2

– Ponadto doprecyzowano, iż:

– 1) informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta przedstawia się na dzień przekazania raportu kwartalnego, oraz wskazano jakie informacje na temat akcjonariuszy należy podać,

Więcej

Informacja dodatkowa o skonsolidowanym sprawozdaniu jednostek

Informacja dodatkowa dotycząca poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania jednostek powiązanych powinna zawierać:

Więcej

Informacja dodatkowa o pozycji sprawozdania grupy kapitałowej

W informacji dodatkowej dotyczącej poszczególnych pozycji sprawozdania grupy kapitałowej należy przedstawić informacje o:

Więcej

Gdzie są lokowane środki ubezpieczycieli?

– Środki ubezpieczycieli mogą być lokowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w:

– 1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

Więcej

Forma zabezpieczenia jednostki

Niektóre banki, przyjmując czeki do inkasa, równocześnie udzielają klientom kredytu, który jest spłacany po wpłynięciu należnej kwoty od trasata. Wymaga to jednak zawarcia odpowiedniej umowy kredytowej i zazwyczaj dotyczy klientów o mocnej pozycji finansowej. Ponadto klient ponosi dodatkowe koszty w postaci odsetek od wykorzystanego kredytu. Opisany wyżej tryb postępowania jest złagodzony w stosunku do czeków osób fizycznych z ich rachunków oszczędności owo – rozliczę n i o wyc h.

Więcej

Dwa rozporządzenia z 2002 roku

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpi czeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczenio i brokerską oraz kosztów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, te minów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczen w terminie (Dz. U. Nr 14, poz. 127), obowiązujące do 31 marca 2002 w którym określono wysokość wpłat w wysokości 0,075%,

Więcej

Dane o posiadanych papierach wartościowych

– Dane o posiadanych papierach wartościowych, z uwzględnieniem:

– 1) papierów wartościowych notowanych na giełdzie,

Więcej

Czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze

– 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

Więcej

Czym jest polecenie pobrania?

Zleceniodawca może odwołać polecenie przelewu pisemną dyspozycją, jeżeli do momentu wpływu odwołania bank nie obciążył jego rachunku. Na życzenie zleceniodawcy oddział banku może potwierdzić pisemnie wykonanie polecenia przelewu. Ma to praktyczne znaczenie, gdy zleceniodawca reguluje w ten sposób opłaty na rzecz instytucji, które żądają ich natychmiastowego udokumentowania. Potwierdzone tak polecenia przelewu nie mogą być odwołane.

Więcej

Bankowy plan kont – kontynuacja wątku

BPK jest tak skonstruowany, że umożliwia prezentowanie odbiorcom zewnętrznym w jednolitej formie gospodarki i sytuacji poszczególnych banków. Chociaż ustala on pewną obligatoryjną listę kont, daje jednak bankom możliwość indywidualnych rozwiązań pod warunkiem, że będą sporządzać sprawozdania finansowe w jednolitej i zgodnej ze standardem europejskim formie. Jego budowa przewiduje konta ogólne i wyznaczniki. Konta ogólne pełnią funkcje kont syntetycznych. Oznaczone są one liczbą, z których pierwsza cyfra oznacza zespół, do którego konto należy. Ewidencja bilansowa i pozabilansowa na kontach ogólnych przedstawia aktualną sytuację majątkową banku. Są one zgrupowane w dziesięciu zespołach:

Więcej

Stosunki klienta z bankiem

Stosunki klienta z bankiem mają charakter umowny, regulowany Prawem bankowym, Kodeksem cywilnym i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami. Może je wydawać także prezes NBP w ramach uprawnień wynikających z prawa bankowego i publikować w Monitorze Polskim. Dotyczą one w dziedzinie operacji rozliczeniowych funkcjonowania rachunków bankowych, form i trybu rozliczeń, zasad ewidencji bankowej itp. Ukazuje się także Dziennik Urzędowy NBP, gdzie publikuje się obowiązujące banki zarządzenia i obwieszczenia prezesa NBP, np. dotyczące oprocentowania kredytów refinansowych. Niezależnie od wymienionych przepisów poszczególne banki wydają regulaminy, nazywane najczęściej instrukcjami i zarządzeniami ich prezesów, które precyzują warunki zawieranych umów, np. o otwarcie rachunku bankowego czy innych czynności usługowych, w tym rozliczeń pieniężnych. Postanowienia regulaminów wiążą klienta, jeśli w indywidualnej umowie nie ustali on odmiennie swoich praw i obowiązków. Regulamin jest wówczas wiążący dla klienta, jeżeli zostanie mu udostępniony najpóźniej przy zawarciu umowy. Przy powtarzaniu danej umowy bank jest obowiązany powiadomić klienta o wszelkich zmianach wprowadzonych do uprzednio doręczonego regulaminu. Ogłoszenie (wywieszenie) regulaminu w ogólnie dostępnym miejscu, zazwyczaj w sali operacyjnej oddziału banku, uważa się na udostępnienie go klientowi.

Więcej

Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego

Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego bank powinien rozliczać w czasie i odnosić do wyniku finansowego, począwszy od dnia ustanowienia zabezpieczenia przed określonym ryzykiem. Skutki wyceny tego zabezpieczanego instrumentu powinny być w całości rozliczone przed upływem terminu wymagalności zapadalności instrumentu.

Więcej