Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym, obejmujące informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone załącznikiem nr 2 do ustawy.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga określenie błąd podstawowy. Jest to błąd wykryty w bieżącym roku obrotowym, którego znaczenie jest na tyle duże, iż nie można nadal uznawać, że sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka okresów rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

– 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

– Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

– a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia akcji

– 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

– 2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu

– 2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego

– a) zwiększenie (z tytułu)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu

– 3. Akcje własne na początek okresu

– a) zwiększenie

– b) zmniejszenie

– 3.1. Akcje własne na koniec okresu

– 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

– b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

– 4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

– 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

– 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

– a) zwiększenie (z tytułu)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia lub likwidacji środków trwałych

– 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

– 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

– 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

– a) zwiększenie (z tytułu)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

– 7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

– 7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

– a) zwiększenia (z tytułu)

– b) zmniejszenia (z tytułu)

– 7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

– 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

– 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu – korekty błędów podstawowych

– 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

– 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych

– a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

– 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu – korekty błędów podstawowych

– 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

– 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

– 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

– 9. Wynik netto

– a) zysk netto

– b) strata netto

Rachunek przepływów pieniężnych

– II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

– III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, w którym wykazuje się dane za poprzedni i bieżący rok obrotowy w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy.(metoda bezpośrednia)

– A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

– I. Wpływy

– 1. Odsetki

– 2. Prowizje

– 3. Inne wpływy operacyjne

– II. Wydatki

– 1. Odsetki

– 2. Prowizje

– 3. Wynagrodzenia

– 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia

– 5. Inne koszty działania banku

– 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

– 7. Inne wydatki operacyjne

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I—II)

– B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

– I. Wpływy

– 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

– 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

– 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

– 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych

– 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

– 6. Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

– 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

– 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

– 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

– 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych

– 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

– 6. Inne wydatki inwestycyjne

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

– C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

– I. Wpływy

– 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

– 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

– 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

– 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

– 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

– 6. Inne wpływy finansowe

– II. Wydatki

– 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

– 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

– 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

– 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

– 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

– 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

– 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

– 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

– 9. Nabycie akcji własnych

– 10. Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

– D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

– E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– E Środki pieniężne na początek okresu

– G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

– o ograniczonej możliwości dysponowania (metoda pośrednia)

– A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

– I. Zysk (strata) netto

– II. Korekty razem

– 1. Amortyzacja

– 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

– 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

– 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

– 5. Zmiana stanu rezerw

– 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

– 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego

– 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

– 9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

– 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)

– 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

– 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

– 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

– 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

– 15. Zmiana stanu innych zobowiązań

– 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

– 17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych

– 18. Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

– B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

– I. Wpływy

– 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

– 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

– 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

– 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

– 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

– 6. Inne wpływy inwestycyjne

– II. Wydatki

– 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

– 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

– 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

– 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

– 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

– 6. Inne wydatki inwestycyjne

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

– C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

– I, Wpływy

– 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

– 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

– 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

– 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

– 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

– 6. Inne wpływy finansowe

– II. Wydatki

– 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

– 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

– 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

– 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

– 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

– 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

– 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

– 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

– 9. Nabycie akcji własnych

– 10. Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

– D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III -E/—B.IIH-/—C.III)

– E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– F. Środki pieniężne na początek okresu

– G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

– o ograniczonej możliwości dysponowania.

Informację dodatkową, składającą się z dwóch części: publikacyjnej i nie podlegającej publikacji, w której podaje się nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla przedstawienia rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego, w kolejności i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

Część publikacyjna zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące swoim zakresem informacje określone I częścią załącznika do rozporządzenia MF.

– I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego banku obejmuje w szczególności:

– 1. nazwę i siedzibę banku oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

– 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres inny niż rok obrotowy,

– 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład banku wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe,

– 4. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez bank działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

– 5. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostek, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

– 6. stosowanie zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów, w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru, w szczególności:

– 1) zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych,

– 2) zasady ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, z podziałem na poszczególne rodzaje tych aktywów i zobowiązań,

– 3) przyjęte zasady rachunkowości zabezpieczeń, w tym odnoszące się do prognozowanych transakcji,

– 4) zasady spisywania należności,

– 7. dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym,

– 8. dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzania i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej banku,

– 9. informacje o:

– 1) rodzaju popełnionego błędu,

– 2) kwocie korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego,

– 3) kwocie korekty dotyczącej okresów wcześniejszych, jeżeli bank dokonał korekty błędu podstawowego,

– 10. informacje o znaczących w banku zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,

– 11. informacje o znaczących w banku zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

– 12. informacje o znaczący zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego,

– 13. informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>