Dokumenty księgowe

Podstawą dokonywania zapisów w księgach rachunkowych banku są prawidłowe dowody księgowe takie jak:

– dyspozycja wystawiona przez klienta banku zwana zleceniem płatniczym,

– dyspozycja własna banku,

– inne dokumenty otrzymane lub sporządzone w ustalonej formie i spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości31, a w przypadku pieniężnych operacji międzybankowych:

– zlecenia płatnicze uznaniowe (tj. polecenia przelewu, dowody wpłaty, inne uznaniowe zlecenia płatnicze),

– zlecenia płatnicze obciążeniowe (tj. czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe, polecenia zapłaty, inne obciążeniowe zlecenia płatnicze), a także zbiorcze zestawienia dowodów księgowych tj. zbiorczy dowód uznaniowy lub obciążeniowy, zestawienie kwot przesłanych dokumentów rozliczeniowych.

Poza tym podstawą księgowania są wystawione przez banki zastępcze dowody, dokumentujące operacje, dla których brak jest (nie wpłynęły) dowodów źródłowych zewnętrznych, a bank powinien dokonać kompletnych zapisów aby realnie wykazać aktywa i pasywa oraz wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego. W banku, co jest bardzo ważne z punktu widzenia organizacji rachunkowości, dowody księgowe podlegają zaksięgowaniu w dniu zawarcia transakcji lub dokonania operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>