Zasady rachunkowości banku

– Do drugiej grupy czynności bankowych zaliczane są następujące czynności:

– 1) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,

Więcej

Metody konsolidacji

Zgodnie z § 51 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dane jednostki zależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

Więcej

Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych

W raportach kwartalnych, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, znacznej zmianie uległ zakres informacji dodatkowej („komentarza”), o której mowa w § 61 ust. 4. Zgodnie ze zdaniem wstępnym informacja dodatkowa przedstawia informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie nowe elementy jak:

Więcej

Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń

– reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,

Więcej

Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel posiada lokaty dewizowe w różnych bankach, to – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów – należy stosować kursy banku, który został wskazany jako miejsce prowadzenia podstawowego rachunku bankowego.

Więcej

ZASADY WYCENY – ROZWINIĘCIE

– 7) certyfikaty inwestycyjne długoterminowe – wartość godziwa – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

Więcej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Wprowadzony do ustawy o rachunkowości nowy art. 34a – określający obowiązek ustalania na dzień bilansowy stopnia zaawansowania usługi, która jest realizowana w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, rozliczenia na wynik przychodów i kosztów proporcjonalnie do stopnia jej realizacji oraz odnoszenia na wynik finansowy jednostki przewidywanych strat – w zakładach ubezpieczeń był praktycznie realizowany przed wprowadzeniem tej regulacji.

Więcej