Category O biznesie

Organizacja rozliczeń pieniężnych – kontynuacja

Rozliczenia pieniężne można rozpatrywać w ramach przytoczonego wyżej podziału operacji bankowych na czynne, bierne i pośredniczące. Rozliczenia z tytułu udzielania i spłaty kredytów wiążą się z operacjami czynnymi, a przyjmowanie wkładów i emitowanie pieniądza gotówkowego należy do operacji biernych. Do operacji pośredniczących zalicza się czynności wykonywane z polecenia i na rachunek klientów banku, a wśród nich organizowanie i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Banki wykonują także inne operacje i świadczą klientom różne usługi, które bezpośrednio nie wywołują potrzeby przeprowadzania rozliczeń (np. przyjmowanie na przechowanie depozytów rzeczowych, udostępnianie skrytek sejfowych czy udzielanie klientom porad i konsultacji).

Więcej

Organ nadzoru ubezpieczeniowego

Do nieruchomości klasyfikowanych jako lokaty zalicza się grunty własne, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki lub części budynków, budowle, lokale oraz inwestycje budowlane i zaliczki na ich poczet, a także prawa majątkowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, pod warunkiem, że aktywa te:

Więcej

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

– I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie

– II. Przychody z lokat

– 1. Przychody z lokat w nieruchomości

– 2...

Więcej

Ogólne zasady wyceny

Rachunkowość banku musi odzwierciedlać faktyczną sytuację. Oznacza to, że wszystkie składniki majątku i kapitału ujmowane w księgach rachunkowych oraz uzyskane przychody i poniesione koszty powinny zostać wycenione. Wycena oparta może być na różnych zasadach, zgodnych z prawem bilansowym. Przewiduje ono, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności. Wymaga to więc zastosowania zasad pomiaru wartości takich jak:

Więcej

Następny podsektor – opis

– Do podsektora tego zaliczamy:

– związki zawodowe,

– towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe,

– stowarzyszenia konsumentów,

Więcej

Metody tworzenia rezerwy

W przypadku reasekuracji czynnej zakłady ubezpieczeń tworzą rezerw na wyrównanie szkodowości odpowiednio dla klas rachunkowych.

Więcej

Metoda stworzona przez przyjęte zasady rachunkowości

– Uwzględniając przyjęte zasady rachunkowości należy określić metodę:

– 1) uznawania przychodów ze składek,

Więcej

Koszty i straty oraz przychody i zyski

Banki wykonując określone przepisami prawa czynności ponoszą określone koszty i uzyskują przychody. Pod pojęciem kosztów i strat rozumie się1:

Więcej

Klient i założenie konta w banku

Banki domagają się od klientów złożenia uwierzytelnionych odpisów lub fotokopii dokumentów określających osobowość prawną danej jednostki oraz pełnomocnictw występujących w jej imieniu osób. W przedsiębiorstwach państwowych będzie to wyciąg z rejestru lub akt erekcyjny, gdy nie podlega ono wpisowi do rejestru, a ponadto nominacje i pełnomocnictwa osób powołanych do dokonywania czynności prawnych. Spółdzielnie składają wyciąg z rejestru sądowego oraz statut spółdzielni. Organizacje społeczne legitymują się odpisem statutu, wyciągiem z rejestru stowarzyszeń i uchwałami upoważniającymi określone osoby do działań prawnych w imieniu organizacji. Dla osób fizycznych rachunki są otwierane na podstawie dowodu osobistego (zob. s. 98). Ponadto podmioty gospodarcze przedkładają bankowi zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub inny równoznaczny dokument i zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego-

Więcej

Klasyfikacja podmiotów – kontynuacja

– Do podsektora tego zaliczane są m.in.:

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

– przedsiębiorstwa leasingu finansowego,

Więcej

KLASYFIKACJA I WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

Bank jako jednostka gospodarcza posiada określone aktywa, przez które należy rozumieć zasoby majątkowe:

– kontrolowane przez niego,

Więcej

Instrumenty finansowe

Zakłady ubezpieczeń klasyfikowane jako jednostki prowadzące działalność finansową, dokonują lokat również w instrumenty finansowe. Część z nich w minionym okresie na podstawie indywidualnych decyzji Ministerstwa Finansów dokonywała wyceny tych instrumentów zgodnie z MSR. Regulacje artykułu 35a ustawy o rachunkowości, dotyczące obowiązku wprowadzania do ksiąg instrumentów finansowych i ogólnych zasad ich wyceny, zostały odmiennie określone dla zakładów ubezpieczeń przepisami § 16 i § 17 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Więcej