Category O biznesie

Zalecenia przy ustalaniu środków włsnych

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie kilku grup ubezpieczeń, jest równa najwyższemu z minimalnych kapitałów gwarancyjnych określonych dla tych grup.

Więcej

Zapisy księgowe

Zapisy (dowody) księgowe powinny być podpisane przynajmniej przez jedną osobę uprawnioną do tych czynności, a pod koniec dnia – przez uprawnioną osobę kontrolującą. Dowody księgowe powinny być przechowywane w formie plików odpowiadających poszczególnym dniom. Dopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji w postaci mikrofilmów, pod warunkiem, że będą one poświadczone uprawnionym podpisem, a technika korzystania z nich zagwarantuje dostępność do wszystkich informacji. Szczególne zasady techniczne obowiązują dla dokumentacji zawartej w komputerach bankowych. Pytania kontrolne

Więcej

ZASADY WYCENY

W oparciu o ww. przepisy zakłady ubezpieczeń powinny stosować następujące zasady wyceny:

– 1) akcje notowane na giełdzie

– akcje krótkoterminowe – według wartości godziwej, za którą przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

Więcej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– Korekty błędów podstawowych

– II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

– 1...

Więcej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym, obejmujące informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określo...

Więcej

Podmiotami sektora finansowego są:

– 1) w przypadku rezydenta:

– a) bank centralny czyli NBP,

– b) pozostałe monetarne instytucje finansowe czyli takie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe’“1 oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek,

Więcej

Organizacja rozliczeń pieniężnych – kontynuacja

Rozliczenia pieniężne można rozpatrywać w ramach przytoczonego wyżej podziału operacji bankowych na czynne, bierne i pośredniczące. Rozliczenia z tytułu udzielania i spłaty kredytów wiążą się z operacjami czynnymi, a przyjmowanie wkładów i emitowanie pieniądza gotówkowego należy do operacji biernych. Do operacji pośredniczących zalicza się czynności wykonywane z polecenia i na rachunek klientów banku, a wśród nich organizowanie i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Banki wykonują także inne operacje i świadczą klientom różne usługi, które bezpośrednio nie wywołują potrzeby przeprowadzania rozliczeń (np. przyjmowanie na przechowanie depozytów rzeczowych, udostępnianie skrytek sejfowych czy udzielanie klientom porad i konsultacji).

Więcej

Organ nadzoru ubezpieczeniowego

Do nieruchomości klasyfikowanych jako lokaty zalicza się grunty własne, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki lub części budynków, budowle, lokale oraz inwestycje budowlane i zaliczki na ich poczet, a także prawa majątkowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, pod warunkiem, że aktywa te:

Więcej

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

– I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie

– II. Przychody z lokat

– 1. Przychody z lokat w nieruchomości

– 2...

Więcej

Ogólne zasady wyceny

Rachunkowość banku musi odzwierciedlać faktyczną sytuację. Oznacza to, że wszystkie składniki majątku i kapitału ujmowane w księgach rachunkowych oraz uzyskane przychody i poniesione koszty powinny zostać wycenione. Wycena oparta może być na różnych zasadach, zgodnych z prawem bilansowym. Przewiduje ono, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności. Wymaga to więc zastosowania zasad pomiaru wartości takich jak:

Więcej

Następny podsektor – opis

– Do podsektora tego zaliczamy:

– związki zawodowe,

– towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe,

– stowarzyszenia konsumentów,

Więcej

Metody tworzenia rezerwy

W przypadku reasekuracji czynnej zakłady ubezpieczeń tworzą rezerw na wyrównanie szkodowości odpowiednio dla klas rachunkowych.

Więcej